TEKNAMOTOR, sekačka, sekačky, drvič, drviče, sekačky do dreva, sekačka / drvič do konárov, fréza, fréza, fréza na pne, stroj na klčovanie pňov, žací stroj, lesné stroje, trávne kosačky, briketovačka , peletovací stroj, peletovací lis, drvič haluzí, drvič haluzí, sekačky haluzí, linky pre výrobu brikiet a peliet, mlyny, odpady
Teknamotor na FacebookTeknamotor na Youtube
Skorpion Teknamotor

X

POZRI VŠETKY ZARIADENIA

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 r. o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/WE (ďalej GDPR- „EU GDPR (eng) – European Union General Data Protection Regulation”) (Úradný vestník Európskej únie, L 119), informujeme že:

 1. Správcom Vašich osobných údajov je Teknamotor s.r.o. (adresa: Poľsko, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 2a).
 2. Vaše osobné údaje sa spracúvajú:
  • čl. 6 ods. 1 písm. b – za účelom vykonania činností pred uzatvorením zmluvy, ako aj počas uzatvorenia zmluvy a jej realizácie;
  • čl. 6 ods. 1 písm. c – za účelom realizácie našich povinností takých ako napr.: vykonávanie finančných vyrovnaní;
  • čl. 6 ods. 1 písm. f – za účelom realizácie cieľov vyplývajúcich z našich oprávnených záujmov, takých ako prípadná nutnosť vyvrátenia, alebo realizácie občianskoprávnych nárokov.
 3. Vaše osobné údaje budú uchovávané nevyhnutný čas na konkrétne spracúvanie údajov. Údaje budú určite uchovávané počas trvania zmluvy, ktorá nás viaže, ako aj počas trvania prípadných sporných pohľadávok s tým spojených, a teda prinajmenšom 10 rokov od ukončenia zmluvy, alebo do zániku povinnosti spracúvania údajov podľa ustanovení právnych predpisov.
 4. Príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť subjekty oprávnené na prijímanie osobných údajov na základe príslušných právnych predpisov. Okrem toho osobné údaje môžu byť, na základe dohody so Správcom, poskytnuté subjektom, ktoré spracúvajú osobné údaje napríklad: poskytovateľom IT služieb, subjektom spracúvajúcim údaje za účelom vymáhania pohľadávok, poskytovateľom logistických služieb, kuriérnym spoločnostiam, právnickým kanceláriám, prevádzkovateľom platobných systémov.
 5. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu, odstránenie, obmedzenie spracúvania, právo na prenos údajov, právo na podanie námietky.
 6. V prípade nezákonného spracúvania osobných údajov máte právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.
 7. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, ale neposkytnutie údajov v rozsahu požadovanom správcom bude mať za následok nemožnosť podpísania zmluvy a poskytnutia služieb.
 8. Správca nebude vykonávať automatizované rozhodnutia vrátane rozhodnutí, ktoré sú výsledkom profilovania.

 

TEKNAMOTOR 2015
realizacja:dwarazy.com
hore